Általános Szerződési Feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  a

Szolgáltató: Farkas Ágnes

Cím: 1098 Budapest, Távíró utca 15/III. IV/19.

Adószáma: 68510406-1-35

E-mail: info@nekemigyjo.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: 

Tárhelyszolgáltató: név (székhelye, telszám, e-mail)

(továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (továbbiakban Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, melyet a Szolgáltató a www.nekemigyjo.hu weboldalon (későbbiekben Weboldal) nyújt. A jelen ÁSZF-ben tárgyalt  szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, megkötése kizárólag elektronikus formában történik, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltatások

A szolgáltatások fajtái

A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatások) nyújtja:

  • Tudásanyagok: online elérhető oktatóanyagok, tanfolyamok, e-bookok, hanganyagok
  • Társasjáték
  • Előadások, workshopok
  • Közérzetjavító szolgáltatások

A megrendelés és árajánlatkérés menete

A www.nekemigyjo.hu weboldalon a Megrendelő megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online tudásanyagokat , társasjátékot, előadásokat, workshopokat, közérzetjavító szolgáltatásokat. A Megrendelő a megrendelését a regisztrációs űrlap kitöltését követően a “Jelentkezem a …” gombra kattintva tudja elküldeni a Szolgáltató részére.

Az előadásokra, workshopokra, közérzetjavító szolgáltatásokra személyesen kerül sor előzetes egyeztetést követően.

A Megrendelő a regisztrációs/megrendelőűrlapokon az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • Bankfiókban történő befizetés
  • Átutalás

Kérjük, hogy miután választott az előbbi fizetési lehetőségek közül, olvassa át a jelen ÁSZF rendelkezéseit illetve az Adatvédelmi Tájékoztatót! A vásárlás befejezése a jelölőnégyzet kipipálásával történik, mellyel együtt a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette, tudomásul vette és elfogadja valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását. Az e-mailben szerepel a választott szolgáltatás neve, a végösszeg, a választott fizetési mód továbbá a Megrendelő személyes adatai, számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelő részére a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül, akkor a Megrendelő szerződéses (fizetési) kötelezettsége automatikusan megszűnik, a vásárlás pedig nem jön létre.

Átutalás vagy Bankfiókban történő befizetési opció választása esetén az átutaláshoz szükséges adatokat rendszerünk a megrendelést visszaigazoló e-mailben küldi meg a Megrendelő részére. A befizetett összeg számlánkra való megérkezését követően egy, a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailben küldjük meg az elektronikus számlát. Emellett a Megrendelő megkapja az oktatóanyaghoz a hozzáférési/belépési adatokat egy másik e-mailben.

A sikeres fizetést követően tehát a Tudásanyagokat a Megrendelő egy, a Megrendelő nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (felhasználónév és jelszó) éri el a www.nekemigyjo.hu/oktatas/, a www. nekemigyjo.hu/kiadvanyok/ oldalon. Előadások, Workshopok, Közérzetjavító szolgáltatások esetén a Megrendelővel a Szolgáltató a megrendeléskor megadott e-mail címén 3 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a továbbiak egyeztetése és a teljesítés pontos időpontja céljából.

Arra kérjük, hogy mielőtt elküldené megrendelését, ellenőrizze, hogy megrendelése mindenben megfelel-e szándékának! Ha észleli, hogy mást rendelt, mint amit szándékozott, vagy éppen a visszaigazoló e-mailt nem kapta meg tőlünk, azt mielőbb jelezze felénk az info.nekemigyjo@gmail.com címen!

Amennyiben a Megrendelő a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okokból hozzáférhetővé válik, azért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ugyanígy nem vállal felelősséget a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért sem.

Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra kattintás előtt bármikor lehetőség van.

A Tudásanyagokat a Megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (felhasználónév, jelszó) éri el a www.nekemigyjo.hu/oktatas/ oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a Profilom menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, mielőbb jelezze felénk az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címen!

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár.

A Weboldalról megrendelhető Szolgáltatások árváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, és a változtatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, ugyanakkor az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.

Tudásanyagok

A megrendelhető Tudásanyagok tartalmát, jellemzőit a Megrendelő a www.nekemigyjo.hu weboldalon ismerheti meg részletesen. Amennyiben további kérdései lennének a Tudásanyagokkal kapcsolatban, küldje el őket nekünk az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címre!

Fizetési feltételek

A fizetés módja

A fizetés módjai:

  • Átutalás
  • Bankfiókba történő befizetés

A befizetéshez szükséges adatok banki átutalás vagy OTP Bank bankfiókba történő pénzbefizetési mód választása esetén a következők:

Kedvezményezett neve: Farkas Ágnes

Bankszámlaszám: 11773449-01360060

Számlavezető bank: OTP Bank

Nemzetközi utalás esetén IBAN kód: HU84

Kérjük, hogy a Megrendelő banki átutalásnál vagy OTP Bank bankfiókban történő befizetésnél minden esetben tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a díjbekérője számát vagy az e-mail címét, amit vásárláskor megadott !

Abban az esetben, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Megrendelőt legkésőbb két munkanapon belül tájékoztatni illetve a Megrendelő által fizetett összeget legkésőbb 14 munkanapon belül visszatéríteni.

Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Minden esetben elektronikus számlát küldünk a sikeres fizetést követően. Amennyiben nem találná az elektronikus számláját tartalmazó e-mailt, kérjük, azt mihamarabb jelezze nekünk az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címre, és pótoljuk!

Igényérvényesítés

Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön az alábbi kellékszavatossági jogokkal élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől  számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidő túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kellékszavatossági jogait Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás

Tudásanyagaink, előadásaink, workshopjaink és közérzetjavító szolgáltatásaink esetében 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállalunk abban az esetben, ha az nem egyezik meg a leírásban foglaltakkal. Kérjük, hogy ilyen igényét a rendelt tudásanyag, társasjáték kézhezvételétől számított és/vagy  az előadások, workshopok, közérzetjavító szolgáltatásokat követő 30 napon belül jelezze felénk az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címen, és ezen igényéhez csatolja a Tudásanyag, Társasjáték, Közérzetjavító szolgáltatások, Előadások, Workshopok ígért tartalmának leírását!

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fentebb meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14 napos elállási/felmondási jog fogyasztói megrendelések esetén 

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkoznak.

Tudásanyag, Társasjáték, Előadások, Workshopok, Közérzetjavító szolgáltatások megrendelése esetén Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a Személyes kivitelezés vagy konzultáció megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza a Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

Az elállási/felmondási határidő, Tudásanyag esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette  (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal a www.nekemigyjo.hu/oktatas/ oldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta a Tudásanyagot, megnyitotta az erről szóló e-mailt); Előadás és Workshopok, Közérzetjavító szolgáltatások esetén a szerződés megkötésének napjától (az a nap, amikor a Szolgáltatás díja megérkezik a Megrendelő számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási /felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Farkas Ágnes

Cím: 1098 Budapest, Távíró utca 15/III. IV/19.

E-mail: info.nekemigyjo@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi  elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Előadások, Workshopok, Közérzetjavító szolgáltatások esetén, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, a szolgáltatás felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ön 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még nem vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén- a Szolgáltatás olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell. Ilyen tartalmú nyilatkozatát, kérjük, küldje meg az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címre vagy a 1098 Budapest, Távíró utca 15/III. IV/19. postacímre!

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetekben:

a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Előadásokat és Workshopokat, Közérzetjavító szolgáltatásokat megkezdjük a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, a Szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás jogát.

Amennyiben Ön a hozzáférési adatok segítségével 14 napon belül bejelentkezik a www.nekemigyjo.hu/oktatas/ és/vagy a www.nekemigyjo.hu/kiadvanyok/ weboldalon, ahol Tudásanyagai elérhetőek vagy letölti azokat e-mail mellékletként küldés esetén, Ön hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, ezáltal elveszti az elállás/felmondás jogát.

A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

Békéltető testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Fax: 06 (1) 269 07 03

Telefon: 06 (1) 269 07 03

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Panaszügyintézés

Panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címen.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, úgy a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál: A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket a jarasinfo.gov.hu. oldalon, bővebb információt pedig a fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

Szerzői jogvédelem

A Weblapon megjelenített valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl. másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után.

Egyes fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, hogy igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címen!

Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

Titoktartás

A részünkre átadott valamint a szolgáltatásaink nyújtása során egyéb módon megismert információkat és üzleti titkokat bizalmasan kezeljük, azt az Ön engedélye nélkül harmadik személynek nem adjuk ki és nem hozzuk nyilvánosságra.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Kelt.: Budapest, 2019. 01. 23.