Adatkezelési tájékoztató

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja …………………………………………………………………. 1

2. Az adatkezelő adatai …….…………………………………………………………………………. 1

2.1 Adatvédelmi tisztviselő …………………………………………………………………………….. 2

3. A kezelt személyes adatok köre …………………………………………………………………. 2

3.1 A regisztráció során megadandó személyes adatok ……………………………………. 2

3.2 Technikai adatok …………………………………………………………………………………….. 2

3.3 Cookie-k (Sütik) ……………………………………………………………………………………… 3

3.3.1 A sütik feladata ……………………………………………………………………………………. 3

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k ………………………….. 3

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) ……………………………………… 3

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ……………………………………………………… 4

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok …………………………………………………… 4

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok ……………………………………………………………….. 4

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ……………………………. 4

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ……………………………………………………. 4

5.1 Általános adatkezelési irányelvek ……………………………………………………………… 4

6. Az adatok fizikai tárolási helyei ………………………………………………………………….. 5

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre ……………………… 6

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei …………………………………………… 6

8.1 Tájékoztatáshoz való jog …………………………………………………………………………. 6

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga …………………………………………………………… 7

8.3 Helyesbítés joga …………………………………………………………………………………….. 7

8.4 Törléshez való jog ……………………………………………………………………………………7

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog …………………………………………………….. 8

8.6 Adathordozáshoz való jog ………………………………………………………………………… 9

8.7 Tiltakozás joga …………………………………………………………………………………….. 9

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást ………… 9

8.9 Visszavonás joga ..……………………………………………………………………………….. 9

8.10 Bírósághoz fordulás joga ……………………………………………………………………….. 9

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás ………………………………………………………………….. 9

9. Egyéb rendelkezések ………………………………………………………………………………. 10

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Farkas Ágnes (1098 Budapest, Távíró utca 15/III. IV/19., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Farkas Ágnes adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://nekemigyjo.hu/adatkezelesi_tajekoztato/ címen. Farkas Ágnes fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését! Farkas Ágnes elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Farkas Ágnes egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Farkas Ágnes az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Az info.nekemigyjo@gmail.com e-mail címen és a +36 70 319 30 70-es telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Farkas Ágnes minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Farkas Ágnes

Székhely: 1098 Budapest, Távíró utca 15/III. IV/19.

Nyilvántartási száma: 51850418

Adószám: 68510406-1-35

Telefonszám: +36 70 319 30 60

E-mail: info@nekemigyjo.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Farkas Ágnes

Telefonszám: +36 70 319 30 60

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A regisztráció során megadandó személyes adatok

Név, számlázási név, felhasználónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Valamennyi adat megadása kötelező.

3.2 Technikai adatok

Farkas Ágnes a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Farkas Ágnes az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Farkas Ágnes olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Farkas Ágnes az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.nekemigyjo.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.nekemigyjo.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.nekemigyjo.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Név, számlázási név, felhasználónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Valamennyi adat megadása kötelező.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Név, számlázási név, felhasználónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Valamennyi adat megadása kötelező.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevél feliratkozáskor bekért adatok: név, e-mail cím. Az adatokat az oldal harmadik félnek nem adja át. Minden hírlevélben, leiratkozás linkkel azonnali lehetőséget kínál az adatbázisról való leiraktozásra. Leiratkozás esetén a felhasználó adatai törlésre kerülnek az adatbázisból, Farkas Ágnes azt tovább nem tárolja.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve
Felhasználása
Jogalap
Megőrzési idő
Megrendelés
Megrendelt program küldése
felhasználó által kitöltött jelentkezési űrlap
Leiratkozásig
Hírlevél feliratkozás
Marketing célú üzenetek küldése a feliratkozó felhasználónak annak beleegyezésével
felhasználó által kitöltött feliratkozási űrlap
Leiratkozásig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Farkas Ágnes tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Farkas Ágnes részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.nekemigyjo.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az www.nekemigyjo.hu fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

OTP Bank Nyrt. – banki műveletek
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Internetes elérhetőség: www-otpbank.hu és https://www.otpbank.hu/portal/Kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató: https://otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

 

Online számlázószoftver: Számlázz.hu
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.

Cím: KBOSS Kft., 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Internetes elérhetőség: https://www.szamlazz.hu

 

WorpPress Magyarország – tárhelyszolgáltatás
Internetes elérés: https/hu.wordpress.org/ és https://wphu.org/adatvedelem

Magyar Hosting Kft. – tárhelyszolgáltató
Cím: Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Internetes elérhetőség: https://mhosting.hu

 

8. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Farkas Ágnes a megfelelő intézkedéseket hozza annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Farkas Ágnes által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Farkas Ágnes indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Farkas Ágnes korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Farkas Ágnes a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.